2 vs 2 | Gunny, Vô Thường vs Hoàng Mai Nhi, Tý ( 30-3-2015)

Bình luận về bài viết