Tag: Hướng dẫn chơi

Win mid rồi, phải làm sao đây?

Số lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách xử lý sau khi bị cho "ăn hành" ở giai đoạn đi mid. Comeback...

Minh Quan - 20:16, 27/10/2019