Tag: Blitzcrank

Không thể chạy thoát khi gặp "thánh kéo" Blitzcrank

Đánh xong game này chắc muốn xoá luôn con Blitzcrank ra khỏi trò chơi

Mũ Đen - 13:26, 25/03/2020

Những vị tướng hỗ trợ khó chịu nhất 9.24B: Sự xuất hiện bất ngờ của vợ...

Meta tướng Hỗ Trợ dạo gần đây đã có những thay đổi nhẹ, chủ yếu là sự xuất hiện của những kẻ...

David Trần - 17:22, 07/01/2020