Tag: G-Bờm

4vs4 | Thái Bình 2 Vs Nam Định 19-05-2014

https://www.youtube.com/watch?v=NKJBCy6dkTo\nhttps://www.youtube.com/watch?v=2YLYw_QQ7Qs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=R8XHRdAVyRo\nhttps://www.youtube.com/watch?v=KJJXR3vZyPU\nhttps://www.youtube.com/watch?v=tRD2KcG9YT0\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=ZfXlhHR2fqo\nhttps://www.youtube.com/watch?v=iF4MirzT8lI\nhttps://www.youtube.com/watch?v=U87MWkQZj9I\nhttps://www.youtube.com/watch?v=GQ8GZ26KMRQ\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=hsWaFFkqwwE\nhttps://www.youtube.com/watch?v=vtn0qjSqXD0\nhttps://www.youtube.com/watch?v=unsWtTLAZHw\nhttps://www.youtube.com/watch?v=HUUOzzFgoBs

AOE

GTV News - 02:04, 27/12/2014

Nam Định Open III | Tuyển tập con đường đến với trận Chung kết của Team Thái Bình

https://www.youtube.com/watch?v=QK0Zpcgro6A\nhttps://www.youtube.com/watch?v=jDeSo1FeIsc\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=KNEQKj1rD14\nhttps://www.youtube.com/watch?v=CZWqO02XXfs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=zqhDhDvVvs0\nhttps://www.youtube.com/watch?v=O7Ho7K5t0fw\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=8H2L5hsG-_g\nhttps://www.youtube.com/watch?v=5sxd2-SJYog\nhttps://www.youtube.com/watch?v=uSpcSR1vVRg\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=yD4Pr4VUtHk\nhttps://www.youtube.com/watch?v=BTcWH1YWz_Q\nhttps://www.youtube.com/watch?v=RcrBJqN9zOo\nhttps://www.youtube.com/watch?v=upuArpBXFS4\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=Jq0sO-v4c1c\nhttps://www.youtube.com/watch?v=cfINnOiMmDM\nhttps://www.youtube.com/watch?v=P_tiZAo6O7U\nhttps://www.youtube.com/watch?v=k-iYt28Tj-A\nhttps://www.youtube.com/watch?v=yJqSN6Bxfyc\nhttps://www.youtube.com/watch?v=LyXoQ3Ud93Y\nhttps://www.youtube.com/watch?v=5zX0cZ6yRvw\nhttps://www.youtube.com/watch?v=35d_NVzs2PM

AOE

GTV News - 02:05, 27/12/2014

Nam Đinh Open III | Tứ Kết Thái Bình 1 vs 9x Thái Bình

https://www.youtube.com/watch?v=8H2L5hsG-_g\nhttps://www.youtube.com/watch?v=5sxd2-SJYog\nhttps://www.youtube.com/watch?v=uSpcSR1vVRg\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs

AOE

GTV News - 16:05, 18/05/2014

Nam Định Open III | Bán kết 2 Thái Bình vs Hà Nội 2

https://www.youtube.com/watch?v=yD4Pr4VUtHk\nhttps://www.youtube.com/watch?v=BTcWH1YWz_Q\nhttps://www.youtube.com/watch?v=RcrBJqN9zOo\nhttps://www.youtube.com/watch?v=upuArpBXFS4\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs

AOE

GTV News - 22:54, 19/05/2014

Nam Đinh Open III | Chung kết Thái Bình vs Hà Nội

https://www.youtube.com/watch?v=Jq0sO-v4c1c\nhttps://www.youtube.com/watch?v=cfINnOiMmDM\nhttps://www.youtube.com/watch?v=P_tiZAo6O7U\nhttps://www.youtube.com/watch?v=k-iYt28Tj-A\nhttps://www.youtube.com/watch?v=yJqSN6Bxfyc\nhttps://www.youtube.com/watch?v=LyXoQ3Ud93Y\nhttps://www.youtube.com/watch?v=5zX0cZ6yRvw\nhttps://www.youtube.com/watch?v=35d_NVzs2PM

AOE

GTV News - 09:51, 19/05/2014

Nam Đinh Open III | Bảng C Vòng Bảng Thái Bình vs Ý Yên

https://www.youtube.com/watch?v=KNEQKj1rD14 https://www.youtube.com/watch?v=CZWqO02XXfs https://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs https://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs https://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs

AOE

GTV News - 14:23, 18/05/2014

Nam Đinh Open III | Bảng C Vòng Bảng Thái Bình vs Ngộ Tình

https://www.youtube.com/watch?v=zqhDhDvVvs0\nhttps://www.youtube.com/watch?v=O7Ho7K5t0fw\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs

AOE

GTV News - 16:00, 18/05/2014