Tag: U98

[AoE] GameTV_U98: Vững bước trưởng thành, chậm mà chắc

[AoE] GameTV_U98: Vững bước trưởng thành, chậm mà chắc

GTV News - 02:52 - Thứ 5, ngày 18/04/2019

AOE | 4vs4 Random | Team U98 vs Team Ver | Ngày 23-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | Team U98 vs Team Ver | Ngày 23-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 18:49 - Thứ 4, ngày 23/01/2019

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - U98 vs ChipBoy - Nam SoCiu | Ngày 23-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - U98 vs ChipBoy - Nam SoCiu | Ngày 23-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 12:58 - Thứ 4, ngày 23/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Nghệ An | Ngày 21-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Nghệ An | Ngày 21-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 17:16 - Thứ 2, ngày 21/01/2019

AOE | 2vs2 Random | U98 - B.P.Nam vs Xuân Thứ - TiTi | Ngày 20-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | U98 - B.P.Nam vs Xuân Thứ - TiTi | Ngày 20-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 23:43 - Chủ Nhật, ngày 20/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 18-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 18-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 01:22 - Thứ 7, ngày 19/01/2019

AOE | 2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng - U98 vs Tý - VaneLove | Ngày 17-1-2019 | BLV: Có BL

AOE | 2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng - U98 vs Tý - VaneLove | Ngày 17-1-2019 | BLV: Có BL

GTV News - 00:01 - Thứ 6, ngày 18/01/2019

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - U98 vs ChipBoy - Sáng Cola | Ngày 16-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - U98 vs ChipBoy - Sáng Cola | Ngày 16-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 23:08 - Thứ 4, ngày 16/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày: 14-01-2019. BLV: Hải MariO

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày: 14-01-2019. BLV: Hải MariO

GTV News - 17:38 - Thứ 2, ngày 14/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs SkyRed | Ngày 12-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs SkyRed | Ngày 12-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 00:41 - Chủ Nhật, ngày 13/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs 6699 | Ngày 7-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs 6699 | Ngày 7-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 17:47 - Thứ 2, ngày 07/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 5-1-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 5-1-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 11:35 - Chủ Nhật, ngày 06/01/2019