AOE | 4vs4 Random GameTV vs BiBi Club Ngày 13-11-2017.BLV: G_Man