2vs2 Random | Văn Hưởng - Thành Lak vs Nam Sociu - Sáng Cola | Ngày: 08-11-2018. BLV: G_Ver